جدیدترین

دبیر کارگروه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ایران هشت هزار مقاله در حوزه نانو داشته است، سهم انتشارات ایران در این حوزه در سطح دنیا را ۳۹ درصد عنوان کرد و گفت: با این وجود از نقاط ضعف مهم ایران ثبت اختراع است که برای افزایش [... متن کامل

علمی، آموزشی

دبیر کارگروه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ایران هشت هزار مقاله در حوزه نانو داشته است، سهم انتشارات ایران در این حوزه در سطح دنیا را ۳۹ درصد عنوان کرد و گفت: با این وجود از نقاط ضعف مهم ایران ثبت اختراع است که برای افزایش [... متن کامل